Egzamin pisemny

ikona egzaminy

W przypadku egzaminu pisemnego można zastosować aktywność do przesyłania i oceniania plików, czyli tzw. Zadanie. Podobnie jak w przypadku testów, Zadanie daje możliwość ustawienia widełek czasowych na wykonanie zadania. Zadanie jest przesyłane przez studentów w dowolnym typie pliku. Prowadzący może ocenić zadanie na następujący sposób:

 • w skali ocen uniwersyteckich (ndst-bdb) lub w skali punktowej,
 • opcjonalnie wystawić ocenę opisową,
 • opcjonalnie odesłać studentowi jego pracę z naniesionymi uwagami (np. mechanizm adnotacji PDF).

Zalecany monitoring
W przypadku egzaminu pisemnego prowadzący może zorganizować monitoring zachowania studentów podczas egzaminu. Służy do tego system wideokonferencyjny BigBlueButton.
Do monitorowania egzaminu testowego lub pisemnego na platformie zdalnego nauczania można wykorzystać również MS Teams.
Zobacz więcej: Monitoring a proctoring

Przebieg egzaminu pisemnego

Przybliżony przebieg egzaminu pisemnego wygląda następująco:
Prowadzący

 1. Prowadzący wchodzi na stronę https://pegaz.uj.edu.pl.
 2. Użytkownik decyduje czy chce przejść do strefy egzaminacyjnej czy strefy nauczania.
 3. Następuje przekierowanie do Centralnego Punktu Logowania UJ.
 4. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na stronę z listą kursów, na które został zapisany w USOS.
 5. Po wyborze kursu może rozpocząć przygotowywanie, przeprowadzanie lub ocenianie egzaminu.

Student

 1. Klika na link do egzaminu otrzymany od prowadzącego.
 2. Następuje przekierowanie do Centralnego Punktu Logowania UJ w celu weryfikacji tożsamości i zalogowania do platformy.
 3. Student przystępuje do egzaminu lub sprawdza wyniki.

Uwaga: Student nie posiadając linku od prowadzącego ma możliwość wejścia do egzaminu tą samą ścieżką co opisana dla prowadzącego.

Przed egzaminem

Tryb Edycji

Aby dokonać jakichkolwiek zmian, np. dodać moduły egzaminu, należy wejść do obszaru konkretnego przedmiotu na platformie Pegaz-Egzaminy a następnie włączyć Tryb Edycji

Pokój EgzaminacyjnyPokój Egzaminacyjny

By podczas egzaminu widzieć studentów egzaminator powinien założyć Pokój Egzaminacyjny (a bezpośrednio przed egzaminem zobowiązać studentów do wejścia do tego pokoju). Studenci powinni włączyć kamery a następnie przejść do Egzaminu Pisemnego i rozpocząć rozwiązywanie.

Aby dodać Pokój Egzaminacyjny, należy w Trybie Edycji użyć przycisku Dodaj a następnie wybrać pozycję Pokój Egzaminacyjny (BigBlueButton).

Trybie Edycji
Dodaj

Dodawanie modułu Egzaminu Pisemnego

Naciśnij przycisk „Dodaj” a następnie „Egzamin Pisemny (Zadanie)”. W następnej kolejności system poprosi o wprowadzenie kilku ustawień tego modułu.

Egzamin Pisemny (Zadanie)
Treść zadaniaTreść zadania

Treść zadania należy wpisać w polu Nazwa/Opis. Należy pamiętać, że treść ta będzie widoczna dopiero od momentu rozpoczęcia egzaminu (ustawienie „Zezwól na przesyłanie od…)”.

Ustawienie czasu trwania

Czas otwarcia treści zadania dla studentów należy ustawić za pomocą ustawienia „Zezwól na przesyłanie zadań od” natomiast termin zakończenia pisania eseju za pomocą pola „Termin oddania”

Treść zadania widoczna jest dopiero po rozpoczęciu egzaminu (ustawienie: „Zezwól na przesyłanie zadań od”).

Uwaga: Zalecane jest ustawienie terminu ostatecznego aby studenci nie mogli po tym terminie dokonywać zmian przesłanych prac.
Opcja ta jest widoczna po kliknięciu na „pokaż więcej”.

pokaż więcej

Więcej ustawień

O dodatkowych ustawieniach modułu Egzaminu pisemnego (narzędzie: „Zadanie”) można zapoznać się w „Przewodniku dla prowadzących”

W trakcie egzaminu

Prowadzący

Bezpośrednio przed egzaminem prowadzący powinien upewnić się, że moduł Egzaminu Pisemnego i Pokój Egzaminacyjny, są widoczne i dostępne dla studentów.

Następnie powinien wejść do Pokoju Egzaminacyjnego i czekać w nim na studentów gdyż oni sami nie mogą wejść do Pokoju bez moderatora (uwaga: rola „Moderator” domyślnie przyznana jest jedynie temu prowadzącemu, który założył pokój. W przypadku chęci nadania tej roli innym prowadzącym należy zrobić to w ustawieniach pokoju).

Po wejściu studentów do pokoju egzaminator powinien sprawdzić, czy wszyscy studenci uczestniczący w egzaminie mają prawidłowo włączone kamery. Gdy wszystko jest sprawdzone egzaminator prosi o pozostawienie włączonego Pokoju Egzaminacyjnego a następnie przejście do modułu Egzaminu Pisemnego.

W przypadku nieodpowiedniego zachowania studenta, prowadzący może dla danego studenta zablokować możliwość przesłania eseju.
Prowadzący oczywiście może także wykluczyć takiego studenta z Pokoju Egzaminacyjnego a po egzaminie wykreślić jego podejście z wyników egzaminu.

Zakończenie egzaminu następuje automatycznie według daty i czasu ustawionego jako „Termin oddania”.

Studenci

Student będzie miał możliwość podejścia do pisania eseju w momencie, gdy upłynie czas rozpoczęcia zdefiniowany w ustawieniach Egzaminu Pisemnego. Gdy praca zostanie oddana po czasie, egzaminator zobaczy ją z adnotacją o opóźnieniu oddania i będzie mógł sam zdecydować, czy w danym przypadku uznać ważność podejścia.

Po egzaminie

Po upływie terminu oddania prac, egzaminator może przejść do ich oceny. W tym celu wchodzi do modułu Egzaminu Pisemnego i naciska przycisk „Przegląd prac”. W ten sposób przechodzi do listy studentów oraz oddanych przez nich esejów. W tym miejscu może także wystawić oceny oraz przesłać komentarze. Po wystawieniu oceny studenci automatycznie otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.