Pytania

Aby zacząć dodawać pytania, należy w teście offline przejść do zakładki Grupa pytań. 

Zrzut ekranu

Jeśli korzystamy z wielu grup, przed dodaniem pytania należy wybrać grupę. 

Zrzut ekranu

Pytania dodaje się tak samo jak do test online, tzn. można dodać nowe pytanie, tworząc je bezpośrednio w teście, można dodać istniejące pytanie z bazy pytań i można dodać pytanie losowe z bazy pytań. 

Po dodaniu pytań trzeba ustawić Maksymalną ocenę, czyli ocenę za wypełnienie testu na 100%. Z reguły ustawia się ocenę tak, żeby była równa sumie punktów za pytania składowe, ale nie jest to obowiązkowe (np. można zrobić test ze 100 pytań po 1 punkt, ale za całość dać tylko 50 punktów). 

Zrzut ekranu - ustawienie punktacji

Jak dodać nowe pytanie?

Aby dodać nowe pytanie, należy kliknąć Dodaj i wybrać nowe pytanie.

Zrzut ekranu

Biorąc pod uwagę ograniczenie dostępnych typów pytań do tych pytań, które łatwo można sprawdzić automatycznie, wybór ogranicza się do:

  • Wybór wielokrotny – służy do przygotowania pytań wielokrotnego wyboru (jeden z wielu) i pytań wielokrotnej odpowiedzi (wiele z wielu) – wybór konkretnego typu pytania następuje na dalszym etapie.
  • Wszystko albo nic wybór wielokrotny – to wariant pytania wielokrotnej odpowiedzi (wiele z wielu), w którym student musi zaznaczyć wszystkie poprawne odpowiedzi i żadnej niepoprawnej – wtedy dostaje punkt, inaczej zero punktów.

Zrzut ekranu - wybór pytania

Po wybraniu typu pytania, należy kliknąć Dodaj. Poniżej opisano, jak skonfigurować pytanie.

Jak skonfigurować pytanie Wybór wielokrotny w wersji jeden z wielu

Konfigurując pytanie, należy wprowadzić Nazwę pytania i Treść pytania (tzw. korzeń pytania).

Zrzut ekranu - tworzenie pytania

Następnie poniżej należy wprowadzić Odpowiedzi. Kolejne odpowiedzi należy wpisać w polach Wybór 1Wybór 2, itd.

Zrzut ekranu - wpisanie odpowiedzi

Następnie przy poprawnej odpowiedzi należy wybrać z listy rozwijanej Ocena wartość 100%. Dla odpowiedzi niepoprawnych pozostawiamy Żaden.

Zrzut ekranu - wskazanie poprawnej odpowiedzi

Jak skonfigurować pytanie Wybór wielokrotny w wersji wiele z wielu

Konfigurując pytanie, należy wprowadzić Nazwę pytania i Treść pytania (tzw. korzeń pytania).

Zrzut ekranu - tworzenie pytania

Aby wskazać, że jest to pytanie z wieloma odpowiedziami, w polu Jedna lub więcej odpowiedzi należy wybrać Więcej niż jedna odpowiedź.

Zrzut ekranu - wybór liczby odpowiedzi

Następnie poniżej należy wprowadzić Odpowiedzi. Kolejne odpowiedzi należy wpisać w polach Wybór 1Wybór 2, itd.

Zrzut ekranu - wpisanie odpowiedzi

Następnie trzeba ustawić oceny. W przypadku pytania w wersji 'wiele z wielu’ należy ustawić punkty za poprawne odpowiedzi, żeby punkty procentowe sumowały się do 100%.

Natomiast punkty za niepoprawne odpowiedzi powinny się albo sumować do -100%, albo mieć takie same wartości (tylko że ujemne) jak punkty za poprawne odpowiedzi.

UWAGA! Jeśli ustawimy wartość Żaden dla niepoprawnych odpowiedzi, wtedy ich zaznaczenie nie będzie wpływało na punktację!

Zrzut ekranu - ustawienie punktacji

Przykład – pytanie z 2 poprawnymi i 3 niepoprawnymi odpowiedziami można skonfigurować na trzy sposoby:

  • Odpowiedzi poprawne 2x 50% i odpowiedzi niepoprawne 3x -33%.
  • Odpowiedzi poprawne 2x 50% i odpowiedzi niepoprawne 3x -50%.
  • Odpowiedzi poprawne 2x 50% i odpowiedzi niepoprawne 3x -100% – w tej sytuacji zaznaczenie jakiejkolwiek odpowiedzi niepoprawnej będzie skutkowało przyznaniem zera punktów za to pytanie (ale nie dostanie punktów ujemnych!).
Jak skonfigurować pytanie Wszystko albo nic wybór wielokrotny

Konfigurując pytanie, należy wprowadzić Nazwę pytania i Treść pytania (tzw. korzeń pytania).

Zrzut ekranu - tworzenie pytania

Następnie poniżej należy wprowadzić Odpowiedzi. Kolejne odpowiedzi należy wpisać w polach Wybór 1Wybór 2, itd.

Zrzut ekranu - wpisanie odpowiedzi

Następnie trzeba ustawić oceny. W przypadku pytania w wersji 'wszystko albo nic’ wystarczy zaznaczyć zaznaczyć poprawne odpowiedzi klikając Poprawny.

Zrzut ekranu - wskazanie poprawnej odpowiedzi

Jak stworzyć testy z różną kolejnością pytań w grupach

Test offline pozwala na podzielenie studentów na grupy. Grupy mogą dostać te same pytania w innej kolejności wraz z wymieszaną kolejnością odpowiedzi.

Aby to zrobić, należy w konfiguracji testu ustawić:

  • Liczba grup – wartość od 2 do 6.
  • Mieszaj pytania – tak.
  • Mieszaj wewnątrz pytań – tak.

Zrzut ekranu - konfiguracja opcji mieszania

Następnie do każdej z grup należy dodać te same pytania. Podczas generacji arkuszy każda grupa dostanie pytania (i odpowiedzi) w innej kolejności.