Warsztaty

Warsztaty to narzędzie pozwalające m.in. na wzajemną jakościową ocenę studentów według zadanych kryteriów. Angielskie słowo „workshop” oznacza spotkanie służące wymianie intensywnej dyskusji i pracy nad danym zagadnieniem. Tak więc niekoniecznie chodzi tu o samą ocenę innych, ale także o sposób odniesienia się do poglądów innych, jakość reakcji i umiejętność udzielania informacji zwrotnej.

Zadanie studenta polega na wysłaniu swojej pracy a następnie ewaluacji prac innych studentów.

Warsztaty przebiegają w następujących fazach:

  1. Faza konfiguracji. Przeznaczona dla prowadzącego. Może on precyzyjnie ustawić i zaplanować przebieg „Warsztatów”. Może także zaplanować czas, od którego studenci będą mogli zacząć składać swoje prace.
  2. Faza składania prac. Studenci składają swoje prace. Jeszcze nie mają możliwości oceniać innych.
  3. Faza recenzowania. Studenci otrzymują prace innych studentów w celu dokonania recenzji według zdefiniowanych kryteriów.
  4. Faza ewaluacji ocen. Czas, w którym prowadzący dokonuje oceny recenzji dokonanych przez studentów w poprzedniej fazie.
  5. Zamknięcie. Zakończenie całej aktywności.

Istnieje możliwość dostosowania „Warsztatów” do założeń prowadzącego.

Możliwości jakie stoją przed nauczycielem to przede wszystkim konieczność wyboru między anonimowym a nieanonimowym trybem oceny wzajemnej studentów oraz czy dobór osób oceniających będzie losowy, czy raczej z góry narzucony.

Włączenie trybu anonimowej oceny

W celu zanonimizowania prac studentów, tak by studenci otrzymując pracę do zrecenzowania, nie wiedzieli czyją otrzymali pracę, należy w „Ustawieniach” warsztatu, przejść do zakładki „Uprawnienia” a następnie odnaleźć pozycję „Zobacz nazwiska autorów”. Następnie należy przy tej pozycji usunąć role „Student” i „USOS student”.

Do dziennika ocen studentowi wpisywane są dwie oceny:

  • ocena za zadanie
  • ocena za jakość oceniania innych

Ustawienia 'Warsztatów’

Ogólne

Nazwa warsztatów
Nazwa jest jedynym wymaganym na początku polem. Jest to standardowa nazwa aktywności, pojawiająca się na stronie głównej kursu.

Opis
Opis pojawia się po wejściu studenta do warsztatu, w czasie trwania pierwszego etapu („Faza konfiguracji”), w którym student nie jest jeszcze dopuszczony do składania swojej pracy. Opis umożliwia zapoznanie uczestnika z podstawowymi informacjami dotyczącymi tematyki warsztatu, terminami poszczególnych etapów, i wszelkimi uwagami dotyczącymi np. warunków zaliczenia warsztatu.

Opis ten, dodatkowo, może być udostępniony na głównej stronie kursu. W tym celu należy zaznaczyć opcję „Wyświetl opis na stronie kursu”. Należy pamiętać, że po przejściu do następnych faz, opis wewnątrz warsztatu zniknie i zostanie zastąpiony dalszymi instrukcjami przypisanymi do danej fazy. Włączenie powyższej opcji spowoduje, że opis przez cały czas będzie dostepny dla studenta na głównej stronie kursu.

Ustawienia oceniania

Strategia oceniania

Głównym celem „Warsztatu” jest zaangażowanie studentów w proces oceniania pracy innych. Narzędziem służącym do oceniania jest rodzaj kwestionariusza, za pomocą którego student udostępnia informację zwrotną. Ustawienie „Strategie oceniania” wyznacza zarówno rodzaj kwestionariusza, według którego studenci będą wzajemnie oceniali swoje prace, jak i związany z tym sposób przeliczania i uśredniania ocen.

Ocenianie łączne

Przy ocenianiu łącznym oceniający otrzymuje kwestionariusz z wydzielonymi kryteriami, według których powinien oceniać pracę, przypisanymi do każdego kryterium ocenami numerycznymi oraz, opcjonalnie komentarzami. Ostateczna ocena jest kalkulowana na podstawie poszczególnych ocen numerycznych z poprawką na przypisane im wagi.

Komentarze

W przypadku gdy prowadzący wybierze strategię „Komentarze”, na kwestionariuszu oceny nie będzie udostępniona możliwość oceniania numerycznego. Studenci będą mieli możliwość zamieszczania jedynie słownej informacji zwrotnej.

Liczba błędów

Kwestionariusz oparty o „Liczbę błędów” przedstawia oceniającemu listę twierdzeń, dotyczących standardów, według których powinna być oceniona praca. Oceniający ma za zadanie wskazać, czy z dane twierdzenie w odniesieniu do pracy jest spełnione czy nie (np. czy praca zawiera wymieniony błąd, czy nie).

Formularz kryteriów

Ustawienie to umożliwia zdefiniowanie kryteriów oceniania oraz dla każdego z kryteriów wyznaczenia i dokładego zdefiniowania poziomów wypełnienia danego kryterium.


Ocena za pracę

Jest to maksymalna ocena, która może być wystawiona przez nauczyciela w skali 0-100. Jeśli są w dzienniku ocen ustawione jakieś kategorie, można je także przypisać w tym ustawieniu.


Minimalna ocena za pracę wymagana do zaliczenia

Jest to minimalna ocena, która będzie przez system brana pod uwagę przy decydowaniu o zaliczeniu pracy. Będzie to miało wpływ zarówno na wszelkie aktywności, które wymagają zaliczenia tych Warsztatów, jak i w dzienniku ocen będzie oznaczenie aktywności zaliczonych. Domyślnie nie ma ustawionej minimalnej oceny.


Ocena za recenzję

Jest to ustawnienie definiujące, jaką maksymalną ocenę może dostać student za jakość oceniania innych studentów.


Minimalna ocena za recenzję wymagana do zaliczenia

Jest to minimalna ocena, którą musi otrzymać student, by otrzymał zaliczenie za jakość oceniania innych studnetów.


Ustawienia pracy

Dział „Ustawienia pracy” dotyczy prac własnych studentów, które w następnej kolejności będą rozesłane do oceny przez innych studentów.

Instrukcja wykonania pracy
W polu tym prowadzący zamieszcza informację na temat pracy, którą ma napisać każdy ze studentów. Prace te w następnym etapie będą oceniane.

Maksymalna liczba załączników w pracy
W tym miejscy prowadzący definiuje jak dużo załączników student może dodać do swojej pracy.

Submission attachment allowed file types
Prowadzący może tutaj wybrać jakie pliki mogą zostać przesłane przez studenta jako załączniki (np. może wymóc, by system przyjął jedynie pliki arkuszy kalkulacyjnych lub grafiki). Pozostawienie pustego pola spowoduje, że akceptowane są wszystkie rodzaje plików.

Maksymalny rozmiar pliku
W tym ustawieniu prowadzący definiuje limit wielkości plików.

Prace oddane po terminie
Prowadzący może zaakceptować fakt, że niektóre z prac zostaną oddane po terminie przejścia do następnej fazy (fazy recenzowania). Oddana praca po tym terminie jest automatycznie zamykana i student nie ma możliwości jej poprawiania.

Ustawienia recenzowania

„Ustawienia recenzowania” dotyczą trzeciego etapu warsztatów: fazy, w której studenci oddali już swoje prace, zostały one przesłane do innych studentów do recenzji.

Instrukcja recenzowania
Jest to pole umożliwiające prowadzącemu wprowadzenie ogólnej, wstępnej instrukcji dotyczącej recenzowania prac innych studentów. Należy pamiętać, że w fazie recenzji oceniający student otrzyma także „formularz recenzji”, który będzie zawierał szczegółowe informacje na temat kryteriów oceniania.

Użyj autorecenzji
Ustawienie to umożliwia studentom recenzowanie także swoich własnych prac.

Informacja zwrotna

Tryb całościowej informacji zwrotnej
W „kwestionariuszu recenzji” prowadzący może dodać na końcu tekstowe pole informacji zwrotnej. Wypełnienie tego pola przez oceniającego studenta może być opcjonalne lub obowiązkowe.

Maksymalna liczba załączników dotycząca całościowej informacji zwrotnej
Do informacji zwrotnej recenzujący student może dodać pliki. Prowadzący może ustawić ich maksymalną ilość, rodzaj oraz wielkość.

Wniosek
„Wniosek” jest to ogólna informacja pojawiająca się wszystkim studentom w ostatniej fazie warsztatu (faza „Zamknięty”).

Przykładowe prace

Użyj przykładowych prac
Prowadzący może ułatwić studentom uczestnictwo w warsztacie poprzez dostarczenie przykładowych prac oraz umożliwienie zrobienia próbnej recenzji takiej przykładowej pracy. Student może w ten sposób zapoznać się zarówno z całym procesem, jak i z kryteriami według których sam będzie

Tryb recenzowania przykładowych prac
W ustawieniu tym prowadzący może wymóc na studentach zrobienie przykładowej recenzji. Może także ustawić by konieczność zrobienia tej recenzji zachodziła przed oddaniem własnej pracy w fazie składania prac, lub po oddaniu własnej pracy ale przed przystąpieniem do recenzowania prac innych studentów (Faza recenzji).