Szablon wykładu bramkowany testami (Collegium Medicum UJ)

01 Informacje ogólne

W jaki sposób kurs jest widziany przez studenta?
Prowadzący ma duży wpływ na to, które elementy kursu są widoczne dla studenta. Dany element może być ukryty permanentnie lub tylko w czasie, w którym niespełnione są określone warunki (np. do momentu, gdy student zaliczy test i tym samym „odblokuje” sobie dostęp do dalszej części kursu).
Jak edytować kurs?
Wszelkich zmian w kursie prowadzący może dokonywać wyłącznie po uaktywnieniu tzw. „Trybu edycji”. Przełącznik pozwalający na włączenie tego trybu znajduje się w górnym prawym rogu strony.
Jak ukryć przed studentami część kursu?
Aby ukryć dany element przed studentami, należy (po włączeniu „Trybu edycji”) nacisnąć ikonę znajdującą się po prawej stronie danego elementu, przedstawiającą trzy kropki (menu). Następnie należy nacisnąć trzecią pozycję menu, sterując tym samym widocznością tego elementu dla studentów („Pokaż”/”Ukryj”).
Forum aktualności
Forum aktualności służy do rozsyłania studentom ogłoszeń. Jest to forum o specjalnych właściwościach: jedynie prowadzący ma możliwość wysłania wiadomości, które następnie są przekazywane wszystkim studentom. Nie mają oni możliwości wypisania się z tego forum.

 

02 Tworzenie i publikacja nagrań wideo

Nagrywanie prezentacji w programie PowerPoint
Dostępny dla pracowników uczelni program Microsoft PowerPoint (w swojej najnowszej wersji) daje możliwość nagrania komentarzy do slajdów w prezentacji a następnie wygenerowania filmu zawierającego slajdy z nagranymi komentarzami. Tak stworzony film można zamieścić na platformie Pegaz by studenci mogli zapoznać się z nim w dogodnym dla siebie czasie.
Dodawanie wideo do kursu
Aby dodać do kursu nagrany wcześniej film (np. nagraną prezentację PowerPoint ze słownym komentarzem), należy włączyć „Tryb Edycji”, a następnie „przeciągnąć” plik z miejsca, w którym jest zapisany na komputerze, na obszar kursu, do wybranej sekcji. Po chwili koniecznej na załadowanie filmu, jest on automatycznie dostępny dla studentów (jeśli dany dział jest dla studenta widoczny).

 

03TESTY – ograniczanie dostępu

Na czym polega bramkowanie testami?
Materiały edukacyjne zamieszczone na platformie można zorganizować w taki sposób, by student miał udzielany dostęp do kolejnych części, automatycznie po pozytywnym rozwiązaniu quizu.
Od prowadzącego zależy jaka będzie ilość pytań wymagana do zaliczenia studentowi wiedzy z danego działu i przepuszczenia go do następnych treści.
Jak edytować treść pytań testowych?
Aby dodać lub edytować istniejące pytania w teście, należy przejść do strony powitalnej testu i na poziomym menu nacisnąć pozycję „Pytania”.
Spowoduje to wyświetlenie aktualnej listy pytań.
W miejscu tym można dodać nowe pytania poprzez wykorzystanie przycisków „Dodaj”.

EDYCJA ISTNIEJĄCYCH PYTAŃ
W przypadku istniejących pytań istnieje możliwość ich edycji (możliwość ta może zostać zablokowana w przypadku testów, do których studenci już podchodzili.)
Istnieje wiele rodzajów pytań, np. „Prawda/Fałsz”, „Obliczeniowe”, czy „Krótka odpowiedź”. Najpopularniejszym z rodzajów pytań jest „Wielokrotny wybór” pozwalający na stworzenie pytania z kilkoma odpowiedziami do wyboru, przy czym prawidłowa może być jedna lub kilka odpowiedzi.
By edytować takie pytanie, należy na liście pytań nacisnąć w jego tytuł.
Najistotniejszymi polami są:
– „Nazwa pytania”. Jest to nazwa, która służy prowadzącemu do identyfikacji pytania na liście pytań. Nie jest widoczna dla studenta.
– „Treść pytania”. Jest to właściwe pytanie, które student widzi podczas rozwiązywania testu.
– w dziale „Odpowiedzi” pola o nazwie „Wybór…”. Definiowane są tu treści poszczególnych odpowiedzi i punktacja przypisana do danej odpowiedzi. W przypadku pytania z jedną prawidłową odpowiedzią, należy ją oznaczyć wartością „100%” a pozostałe odpowiedzi należy oznaczyć „Żaden”