Zadanie

Zadanie to jedna z najpopularniejszych aktywności na platformie. Służy do sprawdzania wiedzy przyswojonej przez studentów.  Umożliwia przesyłanie przez uczestników prac w ustalonym przedziale czasowym.

Celem tej części jest omówienie możliwości jakie są udostępniane prowadzącemu dzięki narzędziu Zadanie.

Typy zadań:

Zadania mogą być oddawane przez studentów na 2 sposoby: 

 1. jako bezpośrednio wpisywane do formularza na platformie (opcja Wpisywanie tekstu zadania)
 2. lub jako plik, który może zostać przesłany za pośrednictwem platformy (opcja Przesyłane pliki).

Można także włączyć jednocześnie obie opcje co pozwala studentom na wpisywanie tekstu, jak i przesłanie plików.

Przy pierwszej opcji jest możliwe określenie limitu wyrazów, z ilu powinna się składać wpisywana odpowiedź.

Przy drugiej opcji można z kolei określić limit ilości plików jakie prześle uczestnik oraz limit wielkości tych plików.  W przypadku gdybyśmy chcieli udostępnić studentom większe limity, należy te wartości zmienić.

Typy odpowiedzi:

Oprócz podstawowej formy oceny w skali ocen uniwersyteckich (ndst-bdb) lub w skali punktowej, prowadzący może sobie zaplanować możliwość dodatkowego oceniania na różne sposoby:

Ocena opisowa daje możliwość bardzo szybkiego udzielenia słownej informacji zwrotnej.

Plik z komentarzami Oceniający przesyła plik z komentarzem. Zaletą tej opcji jest uniezależnienie się od losowych problemów związanych np. z przerwą w działaniu internetu lub problemami z działaniem przeglądarki internetowej (każda z tych sytuacji powoduje utratę wpisywanego tekstu w przypadku korzystania z opcji oceny opisowej). Gdy planujemy udzielać rozbudowanych informacji zwrotnych polecane jest napisanie ich w edytorze tekstu, zapisanie na dysku i przesłanie jako plik.

Ocena w formie adnotacji PDF   – oceniający może opcjonalnie odesłać studentowi jego pracę przez edytor platformy z naniesionymi uwagami (działa poprawnie dla zadań przesyłanych w plikach pdf)

Ustawienia przesyłania zadania

Prowadzący może zaplanować odpowiedni sposób oddania zadania.

Pierwszym krokiem jest włączenie trybu edycji i wybranie przycisku Dodaj aktywność lub zasób. Z listy dostępnych aktywności należy wybrać Zadanie.


Treść zadania:

Otworzy się okno ustawień. W pierwszej sekcji obowiązkowym polem jest nazwa zadania.

Kolejnym krokiem jest wpisanie treści zadania dla studentówMożna ją dodać na dwa sposoby:

 • Dodanie polecenia poprzez pole Opis.

opis zadania

 • Dodanie polecenia poprzez załącznik w polu dodatkowe pliki

dodawanie pliku zadania

Ustawienie czasu trwania

Czas otwarcia treści zadania dla studentów należy ustawić za pomocą ustawienia „Zezwól na przesyłanie zadań od” natomiast termin zakończenia pisania eseju za pomocą pola „Termin oddania”

Treść zadania widoczna jest dopiero po rozpoczęciu egzaminu (ustawienie: „Zezwól na przesyłanie zadań od”).

Uwaga: Zalecane jest ustawienie terminu ostatecznego aby studenci nie mogli po tym terminie dokonywać zmian przesłanych prac.
Opcja ta jest widoczna po kliknięciu na „pokaż więcej”.

Uwaga: Ważnym ustawieniem jest opcja Zawsze udostępniaj treść zadania. Aby studenci nie zobaczyli przed datą rozpoczęcia treści zadania – opcję tę należy pozostawić odznaczoną

W skrócie: Jeżeli opcja ta pozostanie odznaczona to treść zadania będzie widoczna dopiero od momentu rozpoczęcia egzaminu (ustawienie „Zezwól na przesyłanie od…)”.

dostępność

W kolejnej sekcji typy zadań trzeba wskazać w jakiej formie studenci będą przesyłać swoje prace. Do wyboru są:

 • tekst online
 • przesyłane pliki (opcja zalecana z uwagi na mniejsze ryzyko utraty danych w trakcie wpisywania przez student)

Dodatkowo prowadzący może określić maksymalny rozmiar przesyłanych plików oraz ich ilość i format.

typ zadań do przesłania

W zakładce Typy odpowiedzi zwrotnej określa się w jaki sposób prowadzący będzie dokonywał oceny prac. 

Standardowe opcje to komentarz zwrotny i pliki komentarzy.

Opcjonalnie można skorzystać z mechanizmu adnotacji pdf – zobacz

typ zadań


Kolejne dostępne ustawienie to opcja Wymuś potwierdzanie przesłanego rozwiązania przez studentów.ustawienia przesyłania

Może wprowadzić zasadę, że student zostanie poproszony o potwierdzenie faktu ostatecznego przesłania pracy. Student może wysłać zadanie lecz będzie mógł je edytować do momentu, w którym będzie pewny, że stworzył ostateczną wersję odpowiedz. Po zatwierdzeniu nie będzie miał możliwości ponownej edycji zadania. Z kolei nauczyciel na bieżąco ma podgląd czy odpowiedź danego studenta została złożona, oraz czy jest w fazie edycji czy już zatwierdzona i przesłana jako ostatnia wersja. Nauczyciel ma możliwość oceniać pracę zarówno w fazie roboczej, jak i po zatwierdzeniu przez studenta jako wersji ostatecznej.

W przypadku gdy opcja wymuszania potwierdzenia jest odznaczona, student może w dowolnym momencie edytować swoją odpowiedź, a nauczyciel cały czas widzi to zadanie ze statusem „przesłane”.

Potwierdzenie autorstwa przesyłanej pracy

Prowadzący może także wymusić od uczestnika potwierdzenie faktu, że jest on autorem pracy i jeśli korzystał z prac innych autorów, wyraźnie został ten fakt zaznaczony w pracy. Potwierdzenie takie student zaznacza podczas wysyłania pracy do oceny. Jeśli nie zaznaczy, system nie przepuści pracy i zaznaczy na czerwonym polu konieczność złożenia takiego potwierdzenia.

By włączyć opcję potwierdzenia autorstwa, prowadzący w ustawieniach zadania, w podgrupie Ustawienia przesyłania zadania przełącza opcję Wymagać oświadczenia dotyczącego przesyłanej pracy? na Tak.

Czy wymagane oświadczenie

Możliwość ponownego podchodzenia do zadań przez studentów

Domyślnie student ma możliwość jednokrotnego złożenia pracy. Ustawienie Dodatkowe podejścia jest oznaczone opcją „Nigdy”. Prowadzący może jednak udostępnić uczestnikom możliwość kilkukrotnego oddawania zadania bądź nawet nieograniczonego, aż do osiągnięcia odpowiedniej liczby punktów.

Ustawienie Ponowne podejście do zadania ma trzy opcje. Oprócz „Nigdy”, prowadzący ma do wyboru by udostępnianie możliwości dalszego podejmowania prób było zależne za każdym razem od woli prowadzącego (opcja Ręcznie) lub odbywało się automatycznie, jeśli ocena za dane podejście nie przekroczy wymaganego progu (opcja Automatycznie, aż przejdą).

Dodatkowe podejścia

Powiadomienia

Prowadzący ma możliwość określenia kto i o czym będzie powiadamiany za pomocą poczty elektronicznej. Służy do tego dział ustawień Powiadomienia.

powiadomienia

W pierwszym ustawieniu Zawiadamiaj oceniających o przesłanych rozwiązaniach można ustawić czy chcemy otrzymywać informacje za każdym razem jak przesłane zostanie przez studenta rozwiązanie.

W przypadku, gdy prowadzący nie chce otrzymywać powiadomień bo np. wie, że po upłynięciu czasu sprawdzi przesłane odpowiedzi i oceni je w określonym czasie, może jednak zażyczyć by system powiadomił go o tym, że po terminie oddania wpłynęła jakaś praca od studentów.

Przy wystawianiu oceny prowadzący każdorazowo ma możliwość określenia czy studenci będą powiadamiani o otrzymaniu oceny. W ustawieniach kursu w zakładce Powiadomienia może on ustalić, czy domyślnie system będzie sugerował wysyłanie czy niewysyłanie tych powiadomień.

Ocena

Prowadzący ma wpływ na to w jaki sposób będzie przebiegał proces oceniania. Dokonuje tego w Ustawieniach zadania podpunkcie Ocena. Podpunkt ten dotyczy ocen liczbowych (zapisywanych do Dziennika ocen). Niezależnie od tego można włączyć możliwość oceniania opisowego we wcześniej opisanym dziale: Typy odpowiedzi.

Typ skali

W pierwszym ustawieniu ustalamy Typ skali ocen. Możemy wybrać Skalę, Punktację lub zrezygnować z oceniania w tym konkretnym zadaniu (opcja Żaden). Przy rezygnacji wciąż będziemy mogli udzielać tekstowej informacji zwrotnej, Oceny opisowej i prowadzić wymianę opinii za pomocą komentarzy do złożonego zadania. Nie będzie jednak możliwości wystawienia liczbowej oceny w Dzienniku ocen.

ocena

1. Pierwszą opcją oceniania jest Skala. Prowadzący ma do wyboru kilka skal spośród których może dobrać najbardziej odpowiednią do charakteru danego zadania.

 • Pierwszą skalą jest tradycyjna ocena od „bardzo dobry” do „niedostateczny”.
 • Druga skala jest związana z „teorią odrębnego poznania i powiązanego poznania”. Odnosi się nie do wyników uczenia a raczej do sposobu nabywania wiedzy: akcentującego samodzielny tok myślenia vs. poznanie oparte na doświadczeniach innych ludzi. (opcja Odrębne i powiązane sposoby poznania).
 • Trzeci rodzaj skali Punktacja pozwala na ocenę w zakresie od 0 do 5.
 • Czwarty rodzaj skali pozwala na ocenę „Tak” / „Nie”.
 • Jest także możliwość oceny wg klucza „zaliczony” / „niezaliczony”.

2. Drugim typem skali jest Punktacja. Ta opcja pozwala na ocenę w zakresie puli punktów ustalonym przez prowadzącego przy czym maksymalny pułap do którego można wyznaczyć tę skalę to 0-100 punktów.

Metoda oceniania

Oprócz Prostego bezpośredniego oceniania czyli wpisywania liczby punktów lub oceny w danej skali, prowadzący może wzbogacić proces oceniania i/lub udzielania rozbudowanej informacji zwrotnej powiązanej z poszczególnymi ocenami. Służą temu opcje w ustawieniu Metoda oceniania.

metoda oceniania

Lista kryteriów pozwala na określenie własnej skali punktowej z obszernymi opisami każdego z poziomów skali. By móc skorzystać z tej opcji, trzeba ją wybrać w ustawieniu Metoda oceniania a następnie zdefiniować sam formularz kryteriów. Należy tego dokonać za pomocą podstrony dostępnej w panelu Administracja > Zaawansowane ocenianie > Definiuj formularz kryteriów.

Tabela kryteriów  pozwala na wytyczenie przez prowadzącego kilku obszarów, na jakich praca będzie oceniana. Dla każdego z tych obszarów określa on pulę punktów z ogólnej liczby, którą może przypisać a także opisy poszczególnych obszarów dla studentów. By ułatwić sobie ocenianie, może także zdefiniować typowe, najczęściej udzielane informacje zwrotne, które będzie mógł podczas oceniania dołączyć do informacji zwrotnej jednym kliknięciem.

Kategoria ocen

W tym ustawieniu prowadzący może określić do której kategorii ocen w dzienniku ocen zostanie przypisana ocena z zadania. Kategorie ocen należy uprzednio zdefiniować w ustawieniach dziennika ocen.

kategoria ocen

Próg zaliczeniowy

System może po części samodzielnie oceniać, czy wystawiona przez prowadzącego ocena jest wystarczająca do zaliczenia tego zadania i np. dopuszczać studenta do ponownego podejścia do zadania (patrz: „Ustawienia przesyłania zadania”). Próg zaliczeniowy jest informacją dla systemu, jaki pułap punktów jest wymagany.

próg zaliczeniowy

Przepływ pracy w ocenianiu

W sytuacji gdy w kursie jest kilku prowadzących i oceniających prace, przydatna może okazać się funkcja oznaczania Przepływu pracy w ocenianiu. Oceniający może dzięki niej zakomunikować innym prowadzącym na jakim etapie jest ocena danej pracy (np. że jeszcze dana praca nie jest oceniona, lub jest w fazie oceny, bądź, że ocena została już wystawiona ale jeszcze nie opublikowana). Pozwala to innym prowadzącym zorientować się, czy mają jeszcze czas na wzajemną wymianę uwag i np. ewentualną korektę oceny.

W przypadku chęci włączenia tej opcji należy oznaczyć ją na Tak.

Przepływ pracy w ocenianiu

Główny prowadzący ma możliwość rozdzielić między swoich asystentów zadania do oceny. W ustawieniach danego zadania włącza Przydział osób oceniających a następnie po wejściu do ekranu oceniania danego zadania przy konkretnych nadesłanych odpowiedziach prowadzący ma możliwość wyboru osób oceniających spośród swoich asystentów zdefiniowanych w ramach kursu.

Ustawienia zadań grupowych

Na Platformie Pegaz istnieje możliwość dokonania ustawień w taki sposób, aby studenci mogli oddawać zadania grupowo.

Aby to zrobić – pierwszym etapem jest utworzenie grup w ramach kursu. Po wejściu do panelu UCZESTNICY, i z listy rozwijanej wybieramy opcję GRUPY.

Podział na grupy

Następnie tworzymy nową grupę. Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ GRUPĘ i wpisaniu NAZWY GRUPY zostanie ona utworzona. 

Dodaj grupę

Aby potwierdzić utworzenie nowej grupy, wybieramy przycisk ZAPISZ ZMIANY.

W ten sam sposób tworzy się pozostałe grupy.

Po utworzeniu wszystkich grup kolejnym etapem jest dodanie uczestników. Klikając na nazwę grupy, a następnie opcję DODAJ/USUŃ UCZESTNIKOW następuje przejście do panelu uczestników grup.

Dodawanie uczestników

Dodawanie polega na zaznaczaniu w prawym oknie wybranych osób i potwierdzeniu wyboru przyciskiem DODAJ.

Dodawanie uczestników do grupy

Kolejnym etapem jest utworzenie Zadania grupowego.

Aby to zrobić wystarczy Włączyć tryb edycji , a następnie Dodać aktywność lub zasób -> Zadanie

Poza wypełnieniem standardowych pól Nazwa, Opis, Ocena oraz Dostępność w przypadku zadań grupowych kluczowe będzie określenie specyfiki przesyłanych plików przez studentów. 

W polu TYPY ZADAŃ prowadzący wybiera czy będzie to tekst online czy też przesyłane pliki.

Pozostałe opcje to maksymalna liczba przesyłanych plików, rozmiar oraz format (w przypadku większej ilości formatów, prowadzący wpisuje formaty po spacji np. .doc .pdf).

Typy zadań

Na koniec pozostaje najważniejszy etap – zakładka Ustawienia zadań grupowych.

W tym miejscu prowadzący definiuje czy Zadanie będzie realizowane w grupach na Tak.

Dodatkowo w polu Wymaga grup do przesłania zadania należy zaznaczyć opcję Tak. Oznacza to, że tylko osoba należąca do jednej z grup może przesłać zadanie.

Zadania grupowe

Prowadzący zapisuje ustawienia przyciskiem Zapisz i wróć do kursu.


Co widzi prowadzący, który otrzymał zadanie od grupy?

Prowadzący, który otrzymał zadanie od uczestnika danej grupy – widzi informację o grupie, która przesłała rozwiązanie.

Zadanie grupowe

Co widzi student, który nie należy do żadnej z grup?

Student, który nie należy do żadnej grupy widzi informację o tym, że nie może przesłać zadania.

Jak pobrać zadania oddane przez studentów

Po wejściu do zadania należy nacisnąć na szary przycisk „Zobacz wszystkie zadania”. 

Oddane zadania

Następnie prowadzący zaznacza z listy studentów ze statusem „Przesłane do oceny” wybranych studentów i potwierdza przyciskiem Pobierz wybrane zadania.

Pobieranie zadań

Po wybraniu zadań –  zaznaczone wiersze zostaną oznaczone żółtym kolorem. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie operacji poprzez kliknięcie na Wykonaj

Jeżeli na ekranie wyświetli się komunikat dotyczący wyrażenia zgody na pobranie plików – należy wybrać przycisk Tak

Wskazane zadania zostaną pobrane.