Frekwencja

Prowadzący może za pomocą dodatku „Frekwencja” prowadzić zestawienie obecności studentów na zajęciach.

Jest także możliwe, by to sami studenci mogli oznaczyć podczas trwania zajęć, że byli obecni na platformie Pegaz.

Dodawanie modułu Frekwencja do kursu

Aby dodać moduł do kursu, należy włączyć „Tryb edycji” a następnie otworzyć menu „Dodaj aktywność lub zasób„. Z listy aktywności należy wybrać pozycję „Frekwencja” i nacisnąć Dodaj.frekwencja

Podstawowe ustawienia

W następnym etapie system przeniesie nas na stronę zawierającą podstawowe ustawienia dodawanego modułu. Możemy tu m.in. wybrać czy chcemy by studenci mieli możliwość samodzielnego oznaczania swojej obecności (czy raczej chcielibyśmy sami sprawdzać obecność studentów).

Prowadzący może tu także określić czy chce by obecność była punktowana.

Po dokonaniu tych ustawień naciskamy „Zapisz i wyświetl” by przejść do ekranu, na którym możemy dodać „Sesje„.

Sesje

Sesje są zdefiniowanymi przez prowadzącego wydarzeniami, dla których ma zostać sprawdzona obecność studentów. Dla przykładu jeśli prowadzący chce by na każdym z zajęć sprawdzana była lista obecności, wszystkie te zajęcia powinny być tutaj ujęte jako sesje.

Dodając nową sesję prowadzący określa termin jej trwania, czy termin ten powinien się pojawiać w kalendarzu oraz czy chce by było to wydarzenie powtarzające się. Można tu także wskazać czy studenci mają mieć możliwość samodzielnego zgłoszenia własnej obecności.

Sprawdzenie obecności przez prowadzącego

Po założeniu sesji prowadzący ma możliwość rozpoczęcia oznaczania obecności studentów. Może to robić w dowolnym momencie, niekoniecznie podczas rzeczywistego trwania zajęć (tak więc z wyprzedzeniem ma możliwość np. oznaczyć, że danego studenta nie będzie.

By oznaczyć obecność prowadzący powinien otworzyć zakładkę „Sesje” i przy wybranej sesji nacisnąć ikonę „Sprawdź obecność„. Następnie, w oknie sprawdzania obecności powinien wybrać dla studentów odpowiednie statusy oraz, jeśli jest taka potrzeba, dopisać dodatkowe uwagi (widoczne dla danego studenta).

Zgłoszenie swojej obecności poprzez studenta

Dla danej sesji prowadzący może zdecydować, że studenci mają mieć możliwość samodzielnego oznaczenia swojej obecności. W takim przypadku należy ustawić przedziały czasu, w których dany student będzie mógł oznaczyć, że jest obecny, a po jakim czasie od rozpoczęcia terminu spotkania, będzie mógł zaznaczyć jedynie opcję „Spóźniony

Raport

W zakładce „Raport” prowadzący ma przygotowane zestawienie obecności wszystkich studentów na wszystkich sesjach. Ma również możliwość wysłania wspólnej wiadomości do wybranych studentów

Eksport

Zakładka „Eksport” umożliwia prowadzącemu pobranie listy obecności w formie np. pliku Excela. Dodatkowo prowadzący może zadecydować jakiego rodzaju informacje pominąć w pliku, dla których uczestników zawrzeć dane czy dołączać uwagi oraz jakiego okresu ma dotyczyć zestawienie.

Zestaw statusów

W zakładce „Zestaw statusów” prowadzący może dodać do statusów domyślnych (obecny, nieobecny, usprawiedliwiony i spóźnienie) statusy własne, lub zmienić już istniejące. Może zdecydować, czy za otrzymanie danego statusu studenci będą otrzymywali punkty.