Pytanie: Przeciągnij i upuść na obrazie

Pytanie typu Przeciągnij i upuść na obrazie (Drag and Drop onto image question)

Typ pytania pozwalający na definiowanie na ilustracji miejsc, w które uczestnik ma za zadanie wstawić odpowiadające im zaproponowane odpowiedzi tekstowe lub obrazkowe.

Jeśli autor nie chce sugerować, w którym obszarze ilustracji mają być miejsca na odpowiedzi powinien się posłużyć pytaniem typu "Wskaż na obrazie". Rekomendujemy najpierw ukończenie projektowania danego pytania, korzystając kontrolnie z funkcji "Zapisz zmiany i kontynuuj edycję" oraz "Podgląd". Dopiero po zakończeniu wprowadzania wszystkich ustawień można sprawdzić ostateczną wersję pytania.

USTAWIENIA

Kategoria

Należy wskazać kategorię w bazie pytań, w której będzie przechowywane pytanie.
Przy kolejnych edycjach istniejącego pytania pojawiają się pola wyboru: „Bieżąca kategoria” domyślnie zaznaczone w kategorii wybranej przy tworzeniu pytania. Kategorię można zmienić poprzez odznaczenie pola wyboru „Użyj tej kategorii” na następnie wybrać inną kategorię poprzez wskazanie opcji na liście wyboru „Zapisz w kategorii

Nazwa pytania

Nazwa ta jest zasadniczo widoczna dla prowadzących kursu i administratorów. Studenci jej nie widzą. Jest ona potrzebna by prowadzący mógł szybko zidentyfikować pytanie np. w bazie pytań tak więc powinna ona być komunikatywna i jednoznacznie opisywać pytanie w sposób zrozumiały dla całego zespołu, który występuje w roli prowadzących i administratorów kursu.

Treść pytania

Przy wykorzystaniu edytora HTML można dowolnie formatować wygląd pytania podobnie jak w edytorach tekstu, m.in. stosować pogrubienia, wypunktowania, wcięcia, kolorować tekst, dodawać ilustracje, multimedia, równania i tabele.

Przy tego typu pytaniu w tekście wskazujemy także, gdzie mają się pojawić miejsca wolne, przygotowane do wklejenia tam brakującej treści. Osiągamy to poprzez zastosowanie podwójnych nawiasów kwadratowych, między które wstawiamy liczbę odpowiadającą prawidłowej odpowiedzi (której treść zdefiniujemy w dziale „Odpowiedzi”).

Domyślna punktacja

Można tu ustalić liczbę punktów za prawidłową odpowiedź na pytanie. Punktację tę będzie można później zmienić w razie potrzeby.

Ogólna informacja zwrotna

Ogólna informacja zwrotna jest przekazywana uczestnikowi po zakończeniu odpowiadania na quiz, bez względu na to czy udzielona odpowiedź była dobra czy zła.

Obszary wskazywania

W dziale tym autor definiuje położenie obszarów, które będą na ilustracji oznaczone jako „aktywne”, tzn miejsca, w których uczestnik ma wstawić odpowiedzi. Oznacza odległość od lewej oraz od górnej krawędzi. Następnie w polu wskaźnik ustawia który ze wskaźników zdefiniowanych w dziale „Wskaźniki” jest poprawną odpowiedzią dla tego pola (dlatego przy projektowaniu pytania należy najpierw zdefiniować wskaźniki gdyż dopiero po zdefiniowaniu pojawią się one w polu wyboru „Wskaźnik”). Należy także podać Teksty etykiet, służące autorowi do identyfikowania odpowiedzi.

Wskaźniki

W dziale tym autor definiuje, czy daną odpowiedzią ma być obrazek czy tekst. Ma możliwość załadowania obrazku lub wprowadzenia tekstu, określenia grupy odpowiedzi i oznaczenia, czy dana odpowiedź ma być do wielokrotnego wykorzystania w tym pytaniu (opcja „Nieskończoność”).

Losuj wskaźniki

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że odpowiedzi będą pokazywane w losowej kolejności.

Złożona informacja zwrotna

W tej sekcji można określić udzielane odpowiedzi zwrotne w inny sposób: poprzez zdefiniowanie tekstu odpowiedzi w zależności od tego czy odpowiedź była całkowicie czy też częściowo poprawna.

Ustawienia dla wielu prób

Przy dostępnej opcji podejmowania wielu prób, ustawienia określają o ile będzie obniżana ilość punktów przy każdej kolejnej próbie. Można także wprowadzić dodatkowe podpowiedzi, wyświetlane przy kolejnych podejściach do pytania oraz czy poprzednio udzielone odpowiedzi mają być pokazywane.

Utworzony / ostatnio zapisany

Opcja dostępna na etapie edycji już istniejącego pytania. W sekcji tej osoba, która edytuje pytanie ma możliwość zapoznania się z informacją kiedy pytanie było utworzone oraz kiedy było edytowane.

Zapisz zmiany i kontynuuj edycję

Standardowy przycisk służący do bieżącego zapisania zmian i powrotu do edycji.

Podgląd

Powoduje wyświetlenie okna, w którym prowadzący mam możliwość nie tylko zobaczyć jak pytanie będzie widziane przez uczestników, ale także uzyskać informacje na temat ustawień pytania.

Zapisz zmiany

Przycisk powodujący zapisanie i wyjście z edycji pytania do listy pytań całego quizu.

Anuluj

Przycisk pozwalający nie wprowadzanie zmian bądź rezygnację z tworzenia konkretnego pytania.