Pytanie: Esej

Pytanie typu Esej (Essay question)

Odpowiedź na to pytanie może zawierać dłuższy tekst. Wymaga ono oceny ręcznej przez prowadzącego. Prowadzący ma możliwość zaprojektowania szablonu, który odpowiadający będzie wypełniał. Możliwe jest także udostępnienie uczestnikom możliwości wysyłania załączników do udzielonej odpowiedzi.

USTAWIENIA

Kategoria

Należy wskazać kategorię w bazie pytań, w której będzie przechowywane pytanie.
Przy kolejnych edycjach istniejącego pytania pojawiają się pola wyboru: „Bieżąca kategoria” domyślnie zaznaczone w kategorii wybranej przy tworzeniu pytania. Kategorię można zmienić poprzez odznaczenie pola wyboru „Użyj tej kategorii” na następnie wybrać inną kategorię poprzez wskazanie opcji na liście wyboru „Zapisz w kategorii

Nazwa pytania

Nazwa ta jest zasadniczo widoczna dla prowadzących kursu i administratorów. Studenci jej nie widzą. Jest ona potrzebna by prowadzący mógł szybko zidentyfikować pytanie np. w bazie pytań tak więc powinna ona być komunikatywna i jednoznacznie opisywać pytanie w sposób zrozumiały dla całego zespołu, który występuje w roli prowadzących i administratorów kursu.

Treść pytania

Przy wykorzystaniu edytora HTML można dowolnie formatować wygląd pytania podobnie jak w edytorach tekstu, m.in. stosować pogrubienia, wypunktowania, wcięcia, kolorować tekst, dodawać ilustracje, multimedia, równania i tabele.

Domyślna punktacja

Można tu ustalić liczbę punktów za prawidłową odpowiedź na pytanie. Punktację tę będzie można później zmienić w razie potrzeby.

Ogólna informacja zwrotna

Ogólna informacja zwrotna jest przekazywana uczestnikowi po zakończeniu odpowiadania na quiz, bez względu na to czy udzielona odpowiedź była dobra czy zła.

Opcje odpowiedzi (ang. Response options)

Autor pytania definiuje w jakim formacie ma być udzielona wypowiedź. Chodzi tu o to jaki edytor zostanie udostępniony odpowiadającemu. Może to być Edytor HTML, który pozwala na wpisanie tektu bezpośrednio do platformy i sformatowanie go, dodanie ilustracji itp; alternatywnie można zezwolić jedynie na sam tekst lub na przesłanie eseju w formie pliku.

Opcja „Wymagaj tekstu” (ang. Require text) pozwala na wymuszenie na uczestniku wpisania czegokolwiek (ang. Require the student to enter text) lub zostawienie mu decyzji, czy chce wpisać odpowiedź tekstową (ang. Text input is optional).

Autor może określić jak duże będzie pole, na którym uczestnik będzie wpisywał tekst odpowiedzi oraz czy do odpowiedzi tekstowej może dołączyć pliki i ile takich plików jest ewentualnie wymagane.

Szablon odpowiedzi (ang. Response Template)

Autor ma możliwość zasugerowania sposobu udzielania odpowiedzi poprzez stworzenie szablonu do wypełnienia. Wszystko co będzie wpisane w szablonie zostanie później wyświetlone w oknie odpowiedzi jako szablon do wypełnienia.

Informacja o ocenie (ang. Grader information)

Autor ma możliwość napisania podpowiedzi dla innych prowadzących, którzy będą mieli zadanie oceniać uczestników. Podpowiedź ta ukaże się w momencie gdy oceniający przejdzie do okna wystawiania oceny danego eseju.

Utworzony / ostatnio zapisany

Opcja dostępna na etapie edycji już istniejącego pytania. W sekcji tej osoba, która edytuje pytanie ma możliwość zapoznania się z informacją kiedy pytanie było utworzone oraz kiedy było edytowane.

Zapisz zmiany i kontynuuj edycję

Standardowy przycisk służący do bieżącego zapisania zmian i powrotu do edycji.

Podgląd

Powoduje wyświetlenie okna, w którym prowadzący mam możliwość nie tylko zobaczyć jak pytanie będzie widziane przez uczestników, ale także uzyskać informacje na temat ustawień pytania.

Zapisz zmiany

Przycisk powodujący zapisanie i wyjście z edycji pytania do listy pytań całego quizu.

Anuluj

Przycisk pozwalający nie wprowadzanie zmian bądź rezygnację z tworzenia konkretnego pytania.