Pytanie numeryczne

Pytanie Numeryczne (Numerical question)

Ten typ pytania pozwala wprowadzić odpowiedź liczbową, która jest oceniana poprzez porównanie jej z wzorcowymi odpowiedziami. Możliwe jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych jednostek oraz uwzględnienie progu tolerancji (np. gdy odpowiedź poprawna to: 500±2).

USTAWIENIA

Kategoria

Należy wskazać kategorię w bazie pytań, w której będzie przechowywane pytanie.
Przy kolejnych edycjach istniejącego pytania pojawiają się pola wyboru: „Bieżąca kategoria” domyślnie zaznaczone w kategorii wybranej przy tworzeniu pytania. Kategorię można zmienić poprzez odznaczenie pola wyboru „Użyj tej kategorii” na następnie wybrać inną kategorię poprzez wskazanie opcji na liście wyboru „Zapisz w kategorii

Nazwa pytania

Nazwa ta jest zasadniczo widoczna dla prowadzących kursu i administratorów. Studenci jej nie widzą. Jest ona potrzebna by prowadzący mógł szybko zidentyfikować pytanie np. w bazie pytań tak więc powinna ona być komunikatywna i jednoznacznie opisywać pytanie w sposób zrozumiały dla całego zespołu, który występuje w roli prowadzących i administratorów kursu.

Treść pytania

Przy wykorzystaniu edytora HTML można dowolnie formatować wygląd pytania podobnie jak w edytorach tekstu, m.in. stosować pogrubienia, wypunktowania, wcięcia, kolorować tekst, dodawać ilustracje, multimedia, równania i tabele.

Przy tego typu pytaniu w tekście wskazujemy także, gdzie mają się pojawić miejsca wolne, przygotowane do wklejenia tam brakującej treści. Osiągamy to poprzez zastosowanie podwójnych nawiasów kwadratowych, między które wstawiamy liczbę odpowiadającą prawidłowej odpowiedzi (której treść zdefiniujemy w dziale „Odpowiedzi”).

Domyślna punktacja

Można tu ustalić liczbę punktów za prawidłową odpowiedź na pytanie. Punktację tę będzie można później zmienić w razie potrzeby.

Ogólna informacja zwrotna

Ogólna informacja zwrotna jest przekazywana uczestnikowi po zakończeniu odpowiadania na quiz, bez względu na to czy udzielona odpowiedź była dobra czy zła.

Odpowiedzi

W dziale tym autor definiuje poprawne odpowiedzi liczbowe. Może także zdefiniować dopuszczalny błąd.

Dla każdej z odpowiedzi określa także ocenę w skali procentowej, czyli jak poprawna jest to odpowiedź. Dla całkowicie poprawnej Ocena powinna wynosić 100%, dla niepoprawnej 0% (jednak nie ma potrzby jej wprowadzania gdyż każda z wyjątkiem poprawnych będzie traktowana jako niepoprawna – z wyjątkiem polegającym na chęci udzielenia informacji zwrotnej przy szczególnie często pojawiającej się błędnej odpowiedzi), istnieje oczywiście możliwość prowadzenia ocen częściowo poprawnych.

Każda z przewidzianych odpowiedzi może mieć zdefiniowaną informację zwrotną (dotyczy to też zdefiniowanych odpowiedzi błędnych).

Ustawienia dotyczące jednostek

W dziale „Ustawienia dotyczące jednostek” można określić czy uczestnik musi podawać także jednostkę w jakiej wyrażona jest wartość liczbowa. Gdy autor pytania zdecyduje, że jednostka może lub musi zostać wprowadzona, w dziale „Jednostki” powinien wprowadzić jedną lub więcej prawidłowych zapisów tej jednostki.

Gdy zostanie wybrana opcja wymuszająca na studencie określenie jednostki (opcja „Jednostkę należy podać i będzie ona oceniana”), autor powinien także ustawić jak powinna być obniżona ocena za błędnie podaną jednostkę, oraz czy karam ma dotyczyć obniżenia punktacji tylko za tę odpowiedź (w przypadku, gdy kilka odpowiedzi jest poprawnych) czy też obniżenie punktacji ma dotyczyć całości punktów uzyskanych za to pytanie.

Prowadzący ma także możliwość określenia w jaki sposób będzie następowało określanie jednostki przez studenta: czy będzie to wpisywanie jednostki czy wybór spośród kilku zasugerowanych opcji.

Jednostki

W przypadku, gdy autor pytania zażyczy sobie, by student podawał jednostkę (w dziale „Ustawienia dotyczące jednostek” zostanie zaznaczona opcja „Jednostka jest opcjonalna” lub „Jednostkę należy podać”) w dziale „Jednostki” należy podać jednostkę wraz z jej możliwymi wariantami, dla których należy podać mnożnik względem jednostki podstawowej.

Ustawienia dla wielu prób

Przy dostępnej opcji podejmowania wielu prób, ustawienia określają o ile będzie obniżana ilość punktów przy każdej kolejnej próbie. Można także wprowadzić dodatkowe podpowiedzi, wyświetlane przy kolejnych podejściach do pytania oraz czy poprzednio udzielone odpowiedzi mają być pokazywane.

Utworzony / ostatnio zapisany

Opcja dostępna na etapie edycji już istniejącego pytania. W sekcji tej osoba, która edytuje pytanie ma możliwość zapoznania się z informacją kiedy pytanie było utworzone oraz kiedy było edytowane.

Zapisz zmiany i kontynuuj edycję

Standardowy przycisk służący do bieżącego zapisania zmian i powrotu do edycji.

Podgląd

Powoduje wyświetlenie okna, w którym prowadzący mam możliwość nie tylko zobaczyć jak pytanie będzie widziane przez uczestników, ale także uzyskać informacje na temat ustawień pytania.

Zapisz zmiany

Przycisk powodujący zapisanie i wyjście z edycji pytania do listy pytań całego quizu.

Anuluj

Przycisk pozwalający nie wprowadzanie zmian bądź rezygnację z tworzenia konkretnego pytania.