Pytanie: Przeciągnij i upuść na tekst

Pytanie typu Przeciągnij i upuść na tekst (Drag and Drop into text question)

Typ pytania pozwalający na wstawienie w tekst dowolnej ilości miejsc do uzupełnienia przy pomocy słów, które pojawiają się pod tekstem.

USTAWIENIA

Kategoria

Należy wskazać kategorię w bazie pytań, w której będzie przechowywane pytanie.
Przy kolejnych edycjach istniejącego pytania pojawiają się pola wyboru: „Bieżąca kategoria” domyślnie zaznaczone w kategorii wybranej przy tworzeniu pytania. Kategorię można zmienić poprzez odznaczenie pola wyboru „Użyj tej kategorii” na następnie wybrać inną kategorię poprzez wskazanie opcji na liście wyboru „Zapisz w kategorii

Nazwa pytania

Nazwa ta jest zasadniczo widoczna dla prowadzących kursu i administratorów. Studenci jej nie widzą. Jest ona potrzebna by prowadzący mógł szybko zidentyfikować pytanie np. w bazie pytań tak więc powinna ona być komunikatywna i jednoznacznie opisywać pytanie w sposób zrozumiały dla całego zespołu, który występuje w roli prowadzących i administratorów kursu.

Treść pytania

Przy wykorzystaniu edytora HTML można dowolnie formatować wygląd pytania podobnie jak w edytorach tekstu, m.in. stosować pogrubienia, wypunktowania, wcięcia, kolorować tekst, dodawać ilustracje, multimedia, równania i tabele.

Domyślna punktacja

Można tu ustalić liczbę punktów za prawidłową odpowiedź na pytanie. Punktację tę będzie można później zmienić w razie potrzeby.

Ogólna informacja zwrotna

Ogólna informacja zwrotna jest przekazywana uczestnikowi po zakończeniu odpowiadania na quiz, bez względu na to czy udzielona odpowiedź była dobra czy zła.

Losowo

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że odpowiedzi (elementy prawej kolumny) będą pokazywane w losowej kolejności.

Odpowiedzi

W liście odpowiedzi definiujemy wyrazy bądź krótkie zwroty, które będą pokazywały się jako odpowiedzi do wyboru i przeciągnięcia na odpowiednie miejsce w tekście. Definiujemy je w kolejności i zgodnie z numeracją zdefiniowaną w tekście.

Cały tekst możemy podzielić na części i wskazać które z odpowiedzi przynależą do której z części tekstu. W treści pytania pola odpowiedzi jak i same odpowiedzi, zostaną oznaczone odpowiednimi kolorami oznaczającymi daną grupę.

Możemy także wskazać, które z odpowiedzi pojawiają się wielokrotnie w tekście (zaznaczamy pole „Wielokrotne wykorzystanie”). W takim przypadku dana odpowiedź będzie możliwa do wykorzystania kilkukrotnie. Zwiększa to poziom trudności testu.

Złożona informacja zwrotna

W tej sekcji można określić udzielane odpowiedzi zwrotne w inny sposób: poprzez zdefiniowanie tekstu odpowiedzi w zależności od tego czy odpowiedź była całkowicie czy też częściowo poprawna.

Ustawienia dla wielu prób
Przy dostępnej opcji podejmowania wielu prób, ustawienia określają o ile będzie obniżana ilość punktów przy każdej kolejnej próbie. Można także wprowadzić dodatkowe podpowiedzi, wyświetlane przy kolejnych podejściach do pytania oraz czy poprzednio udzielone odpowiedzi mają być pokazywane.
Utworzony / ostatnio zapisany

Opcja dostępna na etapie edycji już istniejącego pytania. W sekcji tej osoba, która edytuje pytanie ma możliwość zapoznania się z informacją kiedy pytanie było utworzone oraz kiedy było edytowane.

Zapisz zmiany i kontynuuj edycję

Standardowy przycisk służący do bieżącego zapisania zmian i powrotu do edycji.

Podgląd

Powoduje wyświetlenie okna, w którym prowadzący mam możliwość nie tylko zobaczyć jak pytanie będzie widziane przez uczestników, ale także uzyskać informacje na temat ustawień pytania.

Zapisz zmiany

Przycisk powodujący zapisanie i wyjście z edycji pytania do listy pytań całego quizu.

Anuluj

Przycisk pozwalający nie wprowadzanie zmian bądź rezygnację z tworzenia konkretnego pytania.