Pytanie: Wybór wielokrotny

Wybór wielokrotny (Multiple choice question)

Ten rodzaj pytania daje szerokie możliwości: autor może uzupełnić pytanie o ilustrację, wideo, plik dźwiękowy.

Są zasadniczo dwa rodzaje pytań wielokrotnego wyboru: z jedną poprawną odpowiedzią i z kilkoma poprawnymi odpowiedziami.

W przypadku pytania z jedną poprawną odpowiedzią, poza poprawną oraz niepoprawnymi część z odpowiedzi można zdefiniować jako częściowo poprawne.


Przykładowe pytanie wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią:

Dla pytania z kilkoma poprawnymi odpowiedziami, autor quizu może zdefiniować czy odpowiedzi nieprawidłowe obniżają notę za całe pytanie. Zabezpiecza to przed zaznaczaniem przez uczestnika wszystkich odpowiedzi.
Można to osiągnąć przez wyznaczenie odpowiednich "kar" za zaznaczenie każdej z błędnych odpowiedzi co może skutkować nawet ujemnymi notami za zaznaczenie wszystkich dostępnych odpowiedzi (w takiej sytuacji ostateczna nota jest równa 0).


USTAWIENIA

Kategoria

Należy wskazać kategorię w bazie pytań, w której będzie przechowywane pytanie.
Przy kolejnych edycjach istniejącego pytania pojawiają się pola wyboru: Bieżąca kategoria domyślnie zaznaczone w kategorii wybranej przy tworzeniu pytania. Kategorię można zmienić poprzez odznaczenie pola wyboru Użyj tej kategorii na następnie wybrać inną kategorię poprzez wskazanie opcji na liście wyboru Zapisz w kategorii.

Nazwa pytania

Nazwa ta jest zasadniczo widoczna dla prowadzących kursu i administratorów. Studenci jej nie widzą. Jest ona potrzebna by prowadzący mógł szybko zidentyfikować pytanie np. w bazie pytań tak więc powinna ona być komunikatywna i jednoznacznie opisywać pytanie w sposób zrozumiały dla całego zespołu, który występuje w roli prowadzących i administratorów kursu.

Treść pytania

Przy wykorzystaniu edytora HTML można dowolnie formatować wygląd pytania podobnie jak w edytorach tekstu, m.in. stosować pogrubienia, wypunktowania, wcięcia, kolorować tekst, dodawać ilustracje, multimedia, równania i tabele.

Domyślna punktacja

Można tu ustalić liczbę punktów za prawidłową odpowiedź na pytanie. Punktację tę będzie można później zmienić w razie potrzeby.

Ogólna informacja zwrotna

Ogólna informacja zwrotna jest przekazywana uczestnikowi po zakończeniu odpowiadania na quiz, bez względu na to czy udzielona odpowiedź była dobra czy zła.

Jedna lub wiele odpowiedzi

Tutaj ustawiamy typ pytania: w jedną czy z kilkoma dobrymi odpowiedziami.

Wymieszaj odpowiedzi

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, kolejność odpowiedzi jest za każdym podejściem losowana. Zapobiega to uczeniu się „wzrokowego rozwiązywania testu” poprzez zapamiętywanie które w kolejności odpowiedzi były poprawne.

Numerowanie odpowiedzi

Można określić tu w jaki sposób numerowane są odpowiedzi.

Odpowiedzi
Wybór

W oknie edytora HTML wpisujemy treść odpowiedzi. Okno to pozwala nam dowolnie rozwinąć, sformatować i wzbogacić treść odpowiedzi.

Ocena

W przypadku definiowania ocen dla każdej z odpowiedzi zasadnicze znaczenie ma czy tworzymy pytanie z jedną czy z kilkoma prawidłowymi odpowiedziami.

W pierwszym przypadku, jednej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź tę ustawiamy na wartość 100%. Odpowiedzi nieprawidłowe ustawiamy na 0%. Mamy jeszcze możliwość wskazania odpowiedzi częściowo poprawnych poprzez ustawienie przy nich wartości mniejszych niż 100% (wartość procentowa definiuje stopień w jakim dana odpowiedź jest poprawna).

W przypadku pytania z kilkoma prawidłowymi odpowiedziami, odpowiedzi te dzielą się na poprawne i błędne (brak jest tu odpowiedzi częściowo poprawnych). Wartości dla odpowiedzi poprawnych ustawiamy w taki sposób by wszystkie sumarycznie dawały wartość 100%. Tak więc gdy spośród wszystkich odpowiedzi dwie z nich są poprawne, ustawiamy im wartości 50% dla każdej. W przypadku, gdy są trzy odpowiedzi poprawne, każdej z nich ustawiamy wartość 33%, itd. Ustawienie odpowiedzi niepoprawnych na 0% jest błędem, gdyż zaznaczenie takiej odpowiedzi nie będzie miało skutków ujemnych dla ostatecznej oceny i maksymalną liczbę punktów będzie można otrzymać zaznaczając wszystkie odpowiedzi (poprawne i niepoprawne). By zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi skutkowało odjęciem punktów, należy przy tych odpowiedziach ustawić wartości ujemne. Wartości ujemne przy odpowiedziach nieprawidłowych nie muszą się sumować do -100%, mogą być dowolne, ich wartość ujemna będzie wyznaczała jak dużą karę wyznacza autor za zaznaczenie odpowiedzi nieprawidłowej. Gdy ostateczna wartość punktowa za pytanie wynosi poniżej zera, system automatycznie zaokrągla ją do wartości zero.

Informacja zwrotna

Wyświetlana w sytuacji gdy ta konkretna odpowiedź zostanie wybrana. W przypadku, gdy jest to odpowiedź prawidłowa, informacja zwrotna może zwierać np. gratulacje bądź rozwinięcie treści. W przypadku odpowiedzi błędnej, informacja zwrotna może zawierać np. wskazówki lub określenie dlaczego jest to odpowiedź nieprawidłowa.

Pola na 3 więcej odpowiedzi

W przypadku, gdy chcemy dodać do pytania większą ilość odpowiedzi, opcja ta daje taką możliwość. Każde kliknięcie dodaje miejsca na kolejne trzy odpowiedzi.

Złożona informacja zwrotna

W tej sekcji można określić udzielane odpowiedzi zwrotne w inny sposób: poprzez zdefiniowanie tekstu odpowiedzi w zależności od tego czy odpowiedź była całkowicie czy też częściowo poprawna.

Ustawienia dla wielu prób

Przy dostępnej opcji podejmowania wielu prób, ustawienia określają o ile będzie obniżana ilość punktów przy każdej kolejnej próbie. Można także wprowadzić dodatkowe podpowiedzi, wyświetlane przy kolejnych podejściach do pytania oraz czy poprzednio udzielone odpowiedzi mają być pokazywane.

Utworzony / ostatnio zapisany

W sekcji tej osoba, która edytuje pytanie ma możliwość zapoznania się z informacją kiedy pytanie było utworzone oraz kiedy było edytowane.

Zapisz zmiany i kontynuuj edycję

Standardowy przycisk służący do bieżącego zapisania zmian i powrotu do edycji.

Podgląd

Powoduje wyświetlenie okna, w którym prowadzący mam możliwość nie tylko zobaczyć jak pytanie będzie widziane przez uczestników, ale także uzyskać informacje na temat ustawień pytania.

Zapisz zmiany

Przycisk powodujący zapisanie i wyjście z edycji pytania do listy pytań całego quizu.

Anuluj

Przycisk pozwalający nie wprowadzanie zmian bądź rezygnację z tworzenia konkretnego pytania.