Test. Rodzaje pytań

Wybór wielokrotny

(jedna lub kilka poprawnych odpowiedzi)

Pytania typu Wielokrotny wybór dają możliwość tworzenia pytań w których jest jedna poprawna odpowiedź, jak i takich, w których poprawnych odpowiedzi jest kilka. W tym drugim przypadku umożliwiają wskazania, które z odpowiedzi prawidłowych są 'ważniejsze’ niż pozostałe poprawne.

Więcej informacji

Prawda / fałsz

Prosty rodzaj pytania zamkniętego, na które możliwa jest jedna z dwóch odpowiedzi: prawda albo fałsz. Każda z odpowiedzi daje możliwość udzielenia informacji zwrotnej.

Więcej informacji

Krótka odpowiedź

Pytanie to pozwala na udzielenie odpowiedzi o długości nie przekraczającej kilku wyrazów. Udzielona odpowiedź jest porównywana z wzorcowymi odpowiedziami wprowadzonymi przez prowadzącego.

Wadą tego rodzaju pytania jest konieczność przewidzenia przez prowadzącego wszystkich możliwych wariantów językowych, w jakich może zostać udzielona odpowiedź.

Więcej informacji

Esej

Odpowiedź na to pytanie może zawierać dłuższy tekst. Wymaga ono oceny ręcznej przez prowadzącego.

Prowadzący ma możliwość zaprojektowania szablonu, który odpowiadający będzie wypełniał. Możliwe jest także udostępnienie uczestnikom możliwości wysyłania załączników do udzielonej odpowiedzi.

Więcej informacji

Dopasowanie

W pojedynczym pytaniu tego typu zawiera się zbiór co najmniej dwóch pytań składowych. Do wyboru jest zbiór co najmniej 3 odpowiedzi. Zadaniem odpowiadającego jest dopasować poszczególne odpowiedzi do pytań.

Więcej informacji

Dopasowanie przez przeciągnij i upuść

 Dopasowanie listy nazw lub zdań (pytań) do innej listy nazw lub zdań (odpowiedzi).

Więcej informacji

Przeciągnij i upuść na tekst

Brakujące słowa w tekście są wypełniane za pomocą przeciągania i upuszczania.

Więcej informacji

Przeciągnij i upuść na obrazie

Obrazki lub etykiety tekstowe są przeciągane i upuszczane w obszarach wskazywania na obrazku tła.

Wybierz plik obrazu tła, wybierz wskaźniki (przeciągane obrazki lub wprowadź tekst) i zdefiniuj obszary wskazywania na obrazku tła, na który będą przeciągane.

Więcej informacji

Wskaż na obrazie

Wskaźnikiprzeciągane i upuszczane na obraz.

Wybierz obraz tła, a następnie zdefiniuj wskaźniki i obszary wskazywania na obrazie

Różnica względem pytania typu Przeciągnij i upuść na obrazie polega na tym, że w poniższym pytaniu odpowiadający nie widzi obszarów odpowiedzi. Musi wskazać na ilustracji miejsca bez dostarczonych sugestii.

Autor pytania może zdefiniować, w których miejscach i jak duże są obszary odpowiedzi.

Więcej informacji

Pytanie numeryczne

Pozwala wprowadzić odpowiedź liczbową, która jest oceniana poprzez porównanie jej z wzorcowymi odpowiedziami. Możliwe jest sprawdzenie także poprawności wprowadzonych jednostek oraz uwzględnienie progu tolerancji (np. gdy odpowiedź poprawna to: 500±2).

Więcej informacji

Pytanie obliczeniowe

Pytania obliczeniowe są jak pytaniach numeryczne, przy czym wartości zmiennych są każdorazowo wybierane losowo z zestawów danych.

Obliczeniowe proste

Pytania obliczeniowe proste pozwalają na tworzenie pytań obliczeniowych, zawierających symbole zmiennych, które są każdorazowo zastępowane konkretnymi wartościami. Pytania obliczeniowe proste oferują najczęściej używane cechy pytań obliczeniowych przy uproszczonym interfejsie tworzenia.

Obliczeniowe wielokrotnego wyboru

Pytania obliczeniowe wielokrotnego wyboru są podobne do pytań wielokrotnego wyboru, z tym że w definicji pytania odpowiedzi zapisuje się w postaci formuł z symbolami zmiennych, które są wyliczane podczas rozwiązywania testu.

Pytania obliczeniowe wielokrotnego wyboru są podobne do pytań wielokrotnego wyboru, z tym że w definicji pytania odpowiedzi zapisuje się w postaci formuł z symbolami zmiennych, które są wyliczane podczas rozwiązywania testu. Na przykład, na pytanie „Jaka jest powierzchnia prostokąta o długości {l} i szerokości {w}?” jedną z odpowiedzi powinno być {= {l}*{w}} (gdzie * oznacza mnożenie).

Losowe pytanie krótkiej odpowiedzi z dobieraniem

Like a Matching question, but created randomly from the short answer questions in a particular category.

From the student perspective, this looks just like a matching question. The difference is that the list of names or statements (questions) for matching are drawn randomly from the short answer questions in the current category. There should be sufficient unused short answer questions in the category, otherwise an error message will be displayed.

Pytanie zagnieżdżone

Pytanie zagnieżdżone (dawne Cloze) składa się z fragmentu tekstu z osadzonym w nim pytaniami np. wielokrotnego wyboru i na krótką odpowiedź

Pytania tego typu są bardzo elastyczne, ale mogą być tworzone wyłącznie ręcznie, poprzez wprowadzanie tekstu zawierającego specjalne kody, które stanowią zagnieżdżone pytania wielokrotnego wyboru, na krótkie odpowiedzi i numeryczne.

Opis

Ten typ pytania tak naprawdę nie jest pytaniem. Jest to raczej sposób, by dodać instrukcje czy inne informacje do wyświetlenia w teście. Podobne działa etykieta, która po prostu jest wyświetlana na stronie kursu.

Więcej informacji