Test. Zamieszczanie i ustawienia

W pierwszym etapie zamieszczania testu należy podjąć kluczowe decyzje dotyczące podstawowych właściwości testu, takich jak np. ilość punktów jakie można osiągnąć w teście, czy kolejność pytań ma być losowa, czy podczas rozwiązywania testu student może się cofać do poprzednich pytań, itp. Poniżej znajduje się przegląd opcji testu.

 

Ogólne

W dziale „Ogólne” nadajemy testowi nazwę (pole obowiązkowe) oraz opcjonalnie „Opis”. Będzie on widoczny na pierwszej planszy (wprowadzającej) do testu. Jeśli chcemy by opis ten był także widoczny na stronie głównej kursu pod nazwą testu, zaznaczamy opcję „Wyświetl opis na stronie kursu”.

test ogólne

Czas

W dziale „Czas” możliwe jest wyznaczenie okresu czasu, w którym test dla studentów jest otwarty. Domyślnie test jest otwarty bez ograniczeń czasowych. W dziale tym możliwe jest także ograniczenie czasowe pojedynczego podejścia.

Aby ustawić datę początkową i/lub końcową, między którymi studenci mogą podchodzić do testu, należy przy „Otwórz test” i „Zamknij test” zaznaczyć opcję „Włącz”. Po jej zaznaczeniu uaktywnią się okienka pozwalające na precyzyjne określenie dat i godzin. Można także ustawić jedną z tych dat, a drugą pozostawić w stanie domyślnym.

Aby ustawić limit czasu dla pojedynczego podejścia należy przy pozycji „Limit czasu” zaznaczyć opcję „Włącz” oraz ustawiamy ilość czasu, po której system automatycznie zakończy rozwiązywanie testu. Można także ustawić co się dzieje, gdy student przekroczy czas. Podczas rozwiązywania na ekranie pokazany zostanie licznik upływającego czasu.

test czas

Ocena

W dziale „Ocena” prowadzący może określić do jakiej kategorii ocen w „Dzienniku ocen” ma zostać zapisany wynik studenta. By skorzystać z tej opcji, wcześniej w „Dzienniku ocen” należy stworzyć kategorie.

„Próg zaliczeniowy” określa ile punktów należy otrzymać by test automatycznie przyznał zaliczenie. Dla każdego z pytań można indywidualnie ustawić ilość punktów przyznawanych za dobrą odpowiedź.

W dziale tym możliwe jest także ustawienie ilości możliwych podejść do testu. Domyślnie student może podchodzić dowolną ilość razy.

Gdy ilość podejść jest większa od jednego, należy określić, w jaki sposób ma zostać liczona ocena ostateczna (może być np. średnią z podejść lub być odzwierciedleniem najlepszego podejścia.

test ocena

Układ

W dziale „Układ” prowadzący może określić czy wszystkie pytania mają być podrozmieszczane na podstronach, ile pytań ma zostać umieszczonych na jednej stronie oraz czy student będzie mógł podczas rozwiązywania testu swobodnie poruszać się między tymi stronami (w metodzie nawigacji „Sekwencyjnej” student po teście może poruszać się jedynie w kolejności, w jakiej ułożone są strony oraz nie ma możliwości powrotu do poprzednich podstron).

test układ

Zachowanie pytań

Zachowanie pytań określa czy pytania w teście mają pojawić się w kolejności, w której zostały ułożone, czy w kolejności losowej.

W przypadku ustawienia „Jak zachowują się pytania” można wybrać z szeregu opcji, które określają:

  • Czy poza odpowiedziami, test ma także mierzyć poziom pewności wiedzy (ang. CBM: „Certainty-based marking”)?
    Po wyborze tej opcji przy każdym pytaniu testowym student będzie pytany o to, na ile jest pewny swojej odpowiedzi. W przypadku dużej pewności siebie, student może najwięcej zyskać przy dobrych odpowiedziach, ale może również dużo więcej punktów stracić gdy odpowiedź będzie nieprawidłowa.
  • Czy obok pytania ma być dostępny przycisk „Sprawdź”. UWAGA! ta opcja będzie działała poprawnie tylko wtedy, gdy w dziale „Opcje przeglądu” prowadzący umożliwi podgląd poprawności pytań podczas próby.
  • Czy podczas trwania testu umożliwić zmianę odpowiedzi na poprawną?
  • Czy pokazywać przy niepoprawnych odpowiedziach wskazówki? (konieczne włączenie w dziale „Opcje przeglądu” opcji „Szczegółowa informacja zwrotna”).

test zachowanie pytań

Opcje przeglądu

„Opcje przeglądu” dotyczą możliwości studentów uzyskania dostępu do różnych informacji na temat poprawności swoich odpowiedzi.

 


Kiedy?

Student może mieć dostęp do informacji o swoich wynikach na różnych etapach rozwiązywania testu.

Podczas próby

Opcje będą dostępne jedynie wtedy, gdy w dziale „Jak zachowują się pytania” wybrane są opcje „Natychmiastowa informacja zwrotna”, „Tryb adaptacyjny” lub „Interaktywne z powtórzeniami”

Natychmiast po próbie

Sprawdzenie jest możliwe do 2 minut po zakończeniu rozwiązywania testu.

Później, gdy test jest wciąż otwarty

Możliwość sprawdzenia wyników jest dostępna dla studentów również po upływie 2 minut, aż do zamknięcia kursu (jeśli ustawienia testu przewidują termin zamknięcia testu).

Po zamknięciu testu

Opcja pozwala na udostępnienie wyników także po zamknięciu testu.


Jakie informacje są udostępnione?

 

Próba

Opcja te pokazuje, jak student odpowiedział na pytania.

Czy poprawnie

Pokazuje czy odpowiedzi były prawidłowe.

Punkty

Pokazuje ilość punktów zebraną przez studenta.

Szczegółowa informacja zwrotna

Pokazuje szczegółowe informacje zwrotne, dodane do poszczególnych odpowiedzi w pytaniach (jeśli zostały przy dodawaniu pytań zdefiniowane przez prowadzącego).

Ogólna informacja zwrotna

Pokazuje ogólną informację zwrotną zdefiniowaną dla danego pytania (jeśli została wprowadzona przez prowadzącego).

Prawidłowa odpowiedź

Udostępnia prawidłową odpowiedź na pytanie bez względu na to czy student odpowiedział prawidłowo, czy nie.

Całościowa informacja zwrotna

Wyświetla informację zwrotną zdefiniowaną przez prowadzącego dla całego testu (nie jest więc dostępna podczas rozwiązywania tego testu – „Podczas próby”).

test opcje przeglądu

Wygląd

Ustawienia w tym dziale pomagają w sytuacji przeprowadzania egzaminu testowego oraz analizy wyników.

Zdjęcie użytkownika

Podczas przeprowadzania egzaminu za pomocą Pegaza na komputerach w sali egzaminacyjnej, czasem osoby pilnujące studentów w sali nie znają ich z widzenia (jeśli są to osoby dodatkowe, pomagające przy przeprowadzeniu egzaminu). W takim przypadku pomocna jest funkcja pozwalająca na wyświetlenie zdjęcia danego studenta na ekranie podczas wykonywania testu.

Miejsca dziesiętne w ocenach

Miejsca dziesiętne w ocenach to ustawienie, które pozwala określić w jaki sposób będą wyświetlane punktacje w podsumowaniach, dzienniku ocen, itp. Częstym przypadkiem będzie wyliczanie przez system ułamkowych ilości punktów.

Miejsca dziesiętne w ocenie pytania

System w podsumowaniach również pokazuje analizy punktowe poszczególnych pytań. Dla tych analiz można osobno ustawić dokładność wyświetlania punktacji (nawet do siedmiu cyfr po przecinku).

Pokaż bloki kursu podczas rozwiązywania testu

Ustawienie to jest istotne w przypadku, gdy prowadzący dodał bloki do kursu (ustawione tak, by być widoczne na wszystkich stronach tego kursu), które z jakiegoś powodu nie powinny pojawić się na ekranie podczas rozwiązywania testu.

test wygląd

Dodatkowe ograniczenia podejść do kursu

Ustawienia w tym dziale dotyczą sytuacji testu egzaminacyjnego w kontrolowanych warunkach. Dotyczą one różnych zabezpieczeń utrudniających ściąganie i innego rodzaju oszukiwanie.

Wymagane hasło

Wprowadzenie hasła spowoduje niemożliwość podejścia do testu osobom, które tego hasła nie znają.

Wymagany adres sieciowy

Ustawienie przydatne, gdy znamy adresy sieciowe identyfikujące wszystkie komputery (posiadają one stały adres IP jednoznacznie identyfikujący dany komputer), na których będzie przeprowadzany egzamin (np. komputery w sali egzaminacyjnej). Do testu egzaminacyjnego mogą w takim przypadku przystąpić jedynie osoby korzystające z tych konkretnych komputerów.

Wymuszone opóźnienie między 1 i 2 próbą

Opcja pomaga w sytuacji, gdy prowadzący chce wyeliminować rozwiązywanie testu/testu poprzez przypadkowe zgadywanie. Stuent musi odczekać, by ponownie podejść do testu. Zakresy czasu przewidują możliwość ustawienia nawet dni lub tygodni koniecznych do ponownego podejścia do testu. Ustawienie dotyczy opóźnienia podejścia drugiego.

Wymuszone opóźnienie między późniejszymi próbami

Opcja pomaga w sytuacji, gdy prowadzący chce wyeliminować rozwiązywanie testu/testu poprzez przypadkowe zgadywanie. Stuent musi odczekać, by ponownie podejść do testu. Zakresy czasu przewidują możliwość ustawienia nawet dni lub tygodni koniecznych do ponownego podejścia do testu.

Zabezpieczenia przeglądarki

Za pomocą tego ustawienia można dodatkowo zabezpieczyć przeglądarkę, na której odbywa się egzamin, w taki sposób, by student miał ograniczone możliwości korzystania z internetu podczas rozwiązywania testu.

test ograniczenie podejść

Całościowa informacja zwrotna

Jest to informacja, która pojawia się po ukończeniu testu. Prowadzący może zadecydować by wyświetlały się różne treści w zależności od tego ile procent testu student poprawnie rozwiąże.

Domyślnie udostępniony jest jedynie jeden zakres: od 0% do 100%, czyli jednakowa informacja zwrotna, którą otrzymają wszyscy studenci, którzy ukończą test. Prowadzący może podzielić zakres ocen testu na dowolną ilość przedziałów i dla każdego z przedziałów zdefiniować odpowiednią informację zwrotną.

test całościowa informacja

Standardowe opcje modułów
Dostępność

Ustawienie to definiuje, czy ten moduł ma być widoczny dla studentów, czy może raczej prowadzący z jakiegoś powodu chce go ukryć.

Tryb grup

Jeśli w kursie lub tej konkretnej aktywności podzielimy studentów na grupy, możemy sprawić by wyniki każdej z grup były dostępne dla innych lub przed nimi ukryte.

Ogranicz dostęp
Możemy tu uzależnić dostęp do tej aktywności od określonych warunków, które muszą być wcześniej spełnione. Na przykład student musi uprzednio ukończyć inną aktywność np. w poprzednim dziale, lub dostęp może zostać ograniczony tylko do przedziału czasu (albo w tym konkretnym czasie studenci nie mają dostępu), itp.

 

Wyjątki dla użytkownika
W przypadku, gdy student posiada uzasadnienie zezwalające na dłuższe wypełnianie testu na platformie (np. orzeczenie o dysleksji), istnieje możliwość by prowadzący ustawił dla tej osoby indywidualne warunki podejścia.

 

Przejdź dalej