Poziom średnio zaawansowany

1) Zarządzanie dostępem do materiałów

Gdy zachodzi potrzeba udostępniania tych samych materiałów dla kilku grup ćwiczeniowych w obrębie jednego przedmiotu istnieje możliwość utworzenia nowej wspólnej przestrzeni dla tych grup zajęciowych. W tym celu należy złożyć elektroniczny wniosek do Centrum Zdalnego Nauczania.  

W obrębie kursu na platformie istnieje możliwość podziału studentów na grupy. Rozwiązanie to jest w szczególności przydatne w trakcie egzaminów poprawkowych gdy zachodzi potrzeba ograniczenia dostępu np. do testu egzaminacyjnego dla wybranej grupy studentów.

Na platformie Pegaz możemy uzależnić dostęp studenta do wybranej aktywności zasobu lub całego tematu między innymi od takich kryteriów jak:
–  data i godzina
–  przynależność do wcześniej zdefiniowanej grupy
ukończenia przez studenta innej aktywności na określonym poziomie (np. uzyskanie wyniku z testu na poziomie 60%)
Służy do tego celu pole Dodaj ograniczenie … widoczne w sekcji ustawień o nazwie Ogranicz dostęp.

2) Sprawdzanie wiedzy cz. 2

Najpopularniejszymi aktywnościami do sprawdzania wiedzy przyswojonej przez studentów są  Test (Quiz) i Zadanie. Podstawowe informacje z tego zakresu zostały przedstawione w pierwszej części przewodnika. W tej części skupimy się na szczegółowym omówieniu znaczenia poszczególnych ustawień w konfiguracji tych aktywności.

Warto wiedzieć
Zdalne egzaminy pisemne i egzaminy testowe realizowane na platformie Pegaz-Egzaminy oparte są właśnie o aktywności Test (Quiz) i Zadanie.Jeżeli przygotowujemy test wspólnie z innymi prowadzącymi lub utworzony już test zamierzamy przenosić do innych kursów to jednym z najważniejszych zagadnień będzie kwestia bazy pytań oraz właściwego nią zarządzania.
Należy również zwrócić uwagę na to, że platforma oferuje szeroki zakres różnego typu pytań testowych od standardowych pytań jednokrotnego wyporu przez pytania obliczeniowe po różnego rodzaju pytania bazujące na funkcji przeciągnij i upuść.   

W przypadku weryfikacji wiedzy studentów poprzez zadania otwarte szczególną uwagę rekomendujemy zwrócić na funkcjonalności  dostępne w ramach aktywności Zadanie.

3) Sprawdzanie obecności i aktywności studentów

Prowadzący na platformie zdalnego nauczania ma możliwość zarówno osobistego sprawdzania obecności studentów jak i wglądu w podstawowe statystyki dotyczące aktywności studentów.

Jak sprawdzić obecność podczas spotkania w BigBlueButton?
Podczas zdalnego spotkania w pokoju BBB, osoba z rolą prowadzący może pobrać plik z listą obecnych uczestników spotkania. Taka lista będzie zawierać zestawienie studentów, którzy w momencie sprawdzania obecności znajdowali się w pokoju spotkań. Jednak bardziej skuteczną metodą może okazać się publikacja ankiety w wybranym momencie spotkania. Wtedy mamy pewność, że osoby które na nią zareagowały są aktywnymi uczestnikami spotkania. Po opublikowaniu ankiety możemy pobrać jej wyniki wybierając opcję „Zapisz” przy oknie czatu publicznego.  

Jak sprawdzać obecność i przyznać punkty za aktywność na zajęciach?
W tym celu rekomendujemy wykorzystanie aktywności Frekwencja.  

Jak sprawdzić aktywność studentów w kursie?
Najprostszą metodą weryfikacji aktywności jest sprawdzenie w zakładce Uczestnicy kiedy ostatni raz student wyświetlił zawartość kursu.  

Kolejnym wygodnym rozwiązaniem, ale wymagającym wcześniejszego włączenia, jest funkcjonalność śledzenia postępów studentów w kursie. Po jej włączeniu uzyskujemy wgląd do tabeli gdzie wiersze odpowiadają kolejnym studentom, a kolumny aktywnością i zasobom zamieszczonym w kursie.  
Jeżeli student np. rozwiąże test lub odda zadanie to taka aktywność zostanie oznaczona w tabeli jako ukończona.

Bardziej szczegółowych informacji dostarczają statystyki aktywności studentów gdzie w ujęciu dziennym przedstawiona jest liczba akcji wykonywanych przez każdego studenta.

Natomiast pełną informację o aktywności studenta w kursie można uzyskać korzystając z logów platformy.  Dają one możliwość poznania dokładnej historii każdej podjętej przez studenta aktywności.     

4) Głosowania i zapisy

Wygodnym narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji (np. na temat terminu egzaminu) w dużych grupach jest aktywność Głosowanie. Prowadzący stosując tą aktywność ma możliwość zdecydować czy oddawanie głosów będzie miało charakter anonimowy oraz czy wyniki będą publikowane i jeżeli tak to na którym etapie.
Wprowadzając ograniczenie co do liczby oddawanych głosów można np.: 
– przeprowadzić zapisy na terminy egzaminu ustnego
– przeprowadzić zapisy do grup realizujących projekty zaliczeniowe

5) Praca wspólna cz. 1

Praca wspólna studentów jest często wykorzystywaną metodą aktywizacji jednak podczas zwykłych zajęć trudna może okazać się ocena zaangażowania poszczególnych studentów. Dzięki narzędziom dostępnym na platformie Pegaz zyskujemy nowe możliwości w tym zakresie.

W kolejnej części przewodnika przedstawione zostaną takie zagadnienia jak:  wspólne tworzenie pytań testowych, tworzenie stron typu Wiki oraz  przeprowadzanie warsztatów na platformie.

W tej części rekomendujemy zapoznanie się z jednym z podstawowych narzędzi do pracy wspólnej – Słownikiem pojęć.  

Słownik pojęć może być użyty jako:

– współtworzony bank pojęć,
– miejsce, w którym uczestnicy dodają kilka słów o sobie,
– miejsce dzielenia się przydatnymi filmami, obrazkami czy nagraniami audio,
– źródło pojęć do powtórzenia i zapamiętania („vademecum”).

6) Przenoszenie materiałów między kursami

Materiały przygotowane na jednej z platform zdalnego nauczania UJ można skopiować do innego kursu w obrębie tej samej platformy wykorzystując mechanizm importu lub do kursu na innej platformie wykorzystując mechanizm kopii zapasowej.

PRZYKŁAD 1 Na platformie Pegaz zostały przygotowane materiały edukacyjne w kursie realizowanym w roku akademickim 2020/2021 aby skopiować te materiały do analogicznego kursu realizowanego w roku akademickim 2021/2022 rekomendujemy wykorzystanie mechanizmu importu. 
PRZYKŁAD 2 Na platformie Krakus zostały przygotowane materiały edukacyjne aby skopiować je na platformę Pegaz należy: – wykonać kopię zapasową kursu wchodząc na platformę Krakus – pobrać plik kopii zapasowej na dysk swojego komputera – przeprowadzić procedurę odtwarzania kopii zapasowej na platformie Pegaz.

Jak skopiować WYBRANĄ kategorię pytań testowych do innego kursu?
Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania tylko wybranej kategorii pytań testowych do innego kursu to rekomendujemy wykorzytanie metody eksportu bazy pytań w formacie Moodle XML

Pomoc:
Jeżeli masz pytania lub chcesz wziąć udział w zdalnym szkoleniu z obsługi platformy Pegaz skontaktuj się z nami:

email: czn@uj.edu.pl
telefon: helpdesk 

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich